News archive for 15 November, Tuesday

Yanukovych leaves for Wroclaw
15:53, 15 November 2011
Yanukovych leaves for Wroclaw
BYUT blocks rostrum of VRU
13:53, 15 November 2011
BYUT blocks rostrum of VRU
Yanukovych did not go to Poland
13:16, 15 November 2011
Yanukovych did not go to Poland
Year