News archive for 21 November, Wednesday

Klitschko to fight Ibragimov
10:08, 21 November 2007
Klitschko to fight Ibragimov
Year