News archive for 05 November, Wednesday

Naftogaz pays debt to Gazprom
12:07, 05 November 2014
Naftogaz pays debt to Gazprom
Year